Translate

Μανιτάκης: «Στείλτε εδώ και τώρα τα στοιχεία της διαθεσιμότητας»


Τι αναφέρει εγκύκλιος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμσιης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Στη φάση του...αποφασίζομεν και διατάσσομεν πέρασε πλέον ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καλεί τις υπηρεσίες του Δημοσίου να του αποστείλουν εντός μίας ημέρας τα στοιχεία με το προσωπικό που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα ή θα απολυθεί.Σε διαφορετική περίπτωση απειλεί ότι θα θέσει όλους τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ΔΕ διοικητικού σε διαθεσιμότητα.

«Εφόσον η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί ή μείνει ημιτελής», αναφέρεται σε εγκύκλιό του, «το υπουργείο  είναι υποχρεωμένο, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αποδεσμεύσει το σύνολο των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  ΔΕ διοικητικού, διοικητικού -λογιστικού, διοικητικού -οικονομικού, διοικητικών γραμματέων των φορέων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν. 4093.2012».

Με την ίδια εγκύκλιο ο κ. Μανιτάκης προειδοποιεί τις υπηρεσίες ότι η όλη διαδικασία θα ελέγχθεί από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και πως δεν θα αναγνωριστεί καμμία υπηρεσιακή μεταβολή στην κατάσταση τωνυπαλλήλωνη οποία έχει επέλθει  μετά την ψήφιση του νόμου για τη διαθεσιμότητα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του κ.Μανιτάκη έχει ως εξής:


ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Διευκρινήσεις -   αποσαφηνίσεις»
Σχετ.: η υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3.12.2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ)

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237/Α/5.12.2012) εισάγονται ρυθμίσεις (άρθρα 17 και 18) με τις οποίες αναγνωρίζεται και ρητά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η  αρμοδιότητα να επικαιροποιεί και να συμπληρώνει τα στοιχεία των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, όταν πρόκειται  για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, όπως είναι η διαθεσιμότητα που επήλθε δυνάμει της υποπαρ. Ζ4 της  παρ. Ζ του ν. 4093/2012 και η θέση σε αυτοδίκαιη αργία που επέρχεται δυνάμει της υποπαρ. Ζ3 της  παρ. Ζ του ν. 4093/2012,  εφόσον (η επικαιροποίηση αυτή) δεν πραγματοποιηθεί  από το αρμόδιο όργανο (τις Διευθύνσεις Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών) εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο. Τα σχετικά είχαν επισημανθεί ήδη στην υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.27052/21.11.2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΧ-ΤΑ8).
Επιπρόσθετα, κατά την ως άνω ΠΝΠ, για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της πιο πάνω  υπηρεσιακής μεταβολής (διαθεσιμότητα, θέση σε αυτοδίκαιη αργία)  δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Και αυτό, επειδή όχι μόνο η ίδια η υπηρεσιακή μεταβολή (η θέση σε διαθεσιμότητα και αυτοδίκαιη αργία) επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της θέσης που κατείχε ο υπάλληλος, ή της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου για τη θέση σε αργία, αντίστοιχα, αλλά και επειδή ο ίδιος ο νόμος ορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες (δυνατότητα για μετάταξη ή μεταφορά, μείωση αποδοχών κλπ.).  
Τέλος, κατά την ως άνω ΠΝΠ, στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δημόσιοι λειτουργοί». Συνεπώς, για τις ανάγκες εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, στο συνολικό αριθμό των τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα (προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των αριθμητικών κριτηρίων που θέτει η διάταξη) προσμετρώνται και όσοι δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (πχ. Διπλωματικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δικαστικοί λειτουργoί, μέλη ΔΕΠ, ένστολο προσωπικό, πυροσβέστες, λιμενικοί, κλπ).
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται όλοι οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις της υποπαρ. Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία καταχώρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr/kinitikotita και να προβούν στην αποδέσμευση των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, επειδή η νόμιμη προθεσμία έχει εκπνεύσει.
Εφόσον η ως άνω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ή  παραμένει ημιτελής (δηλ. χωρίς την τελική αποδέσμευση των υπαλλήλων), το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι υποχρεωμένο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αποδεσμεύσει το σύνολο των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων των φορέων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν.4093/2012,  βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά τη 12η Νοεμβρίου 2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012).
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι υπηρεσιακές μεταβολές στην κατάσταση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που γίνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά τις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012),  δεν μπορούν να ανατρέψουν ή να  αναστείλουν ως προς τους υπαλλήλους αυτούς τις συνέπειες του νόμου, που ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος του.  Καμιά μεταβολή που έλαβε χώρα μετά την έναρξη της εφαρμογής του νόμου δεν θα ληφθεί υπόψη.
Επισημαίνουμε ότι:
Α) Οι   Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών / φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις  της υποπαρ.  Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ή έχουν προσωπικό που τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία κατά τις διατάξεις  της υποπαρ.  Ζ.3 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,  είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν,  εντός της επομένης  από την κοινοποίηση της παρούσας, στις οικείες Διευθύνσεις Οικονομικού, κατάσταση με τα στοιχεία  των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα,  δυνάμει της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, ή των  υπαλλήλων  που τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία,  δυνάμει της υποπαρ. Ζ3 του  ν. 4093/2012, προκειμένου να καταρτίσουν τις επόμενες μισθολογικές καταστάσεις με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των ως άνω υπαλλήλων.
Β) Τονίζεται ότι οι  διατάξεις του ν. 4093/2012 καταλαμβάνουν και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  Δικαίου τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα (για θέματα διαθεσιμότητας και αργίας),  καθώς και αυτά που ανήκουν στο κεφ. Β΄ του ν.3429/2005 (μόνο για θέματα αργίας).
Συνεπώς, οι Διευθύνσεις Εποπτείας των ΝΠΙΔ παρακαλούνται για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από τους φορείς εποπτείας τους, σχετικά με τους υπαλλήλους τους  που τίθενται  σε διαθεσιμότητα ή σε αυτοδίκαιη αργία, δυνάμει των διατάξεων των υποπαρ. Ζ4  και Ζ3 αντιστοίχως.
Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Γ) Οι   υπηρεσίες προέλευσης,   από τις οποίες έχει αποσπασθεί υπάλληλος ΙΔΑΧ ΔΕ  που τέθηκε σε διαθεσιμότητα,  είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν   άμεσα τις Διευθύνσεις Προσωπικού και Οικονομικού των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένος ο υπάλληλος, προκειμένου να ενεργήσουν ό,τι απαιτείται για την εφαρμογή του νόμου (βλ. περ. Α της παρούσης).  
Δ) Στον υπάλληλο που τίθεται σε διαθεσιμότητα  καταβάλλεται το 75% του συνόλου των αποδοχών (τακτικές και επιδόματα) που λάμβανε την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Επί των ανωτέρω αποδοχών εξακολουθούν να διενεργούνται και οι κρατήσεις που προβλέπονται στην παρ. 2α του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας) και στην παρ. 2β του ίδιου άρθρου για όσους κατά το χρόνο ένταξής τους σε διαθεσιμότητα υπάγονταν στο ΤΠΔΥ.
Για το προσωπικό που εντάσσεται σε διαθεσιμότητα, εξακολουθούν να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες υπολογίζονται επί των αποδοχών που καταβάλλονται στο εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Η εισφορά εργοδότη βαρύνει το φορέα προέλευσης και η εισφορά του ασφαλισμένου βαρύνει τον ίδιο. Ο φορέας προέλευσης παρακρατεί την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει μαζί με την εργοδοτική εισφορά στους οικείους φορείς εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων.
Ε) Τέλος, όσον αφορά στην ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ Διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών των φορέων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και σε συνέχεια της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3-12-2012 εγκυκλίου, διευκρινίζεται ότι στο συνημμένο Υπόδειγμα I "Αίτημα για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών", η στήλη "Εκτίμηση χρονικής διάρκειας" δεν συμπληρώνεται όταν οι φορείς έχουν ανάγκες διαρκούς χαρακτήρα. Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν χρονικά προσδιορίσιμες ανάγκες σε φορείς. Επισημαίνεται τέλος ότι δεν αφορά και δεν συμπληρώνεται κατά τη διαδικασία μετακίνησης υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση της θέσης τους.


Ο Υπουργός

Αντώνης Μανιτάκης

Πηγή : tovima.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις