Translate

Διευθυντής παραγωγής!

Πηγή: ischool.e-steki.gr
 
Αρμοδιότητες  του διευθυντή παραγωγής
 
 Ο διευθυντής παραγωγής είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής με σκοπό να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος. Είναι δηλαδή υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ( διαχείριση παραγωγής ).
            
      Ειδικότερα ο διευθυντής παραγωγής:
1)     Φροντίζει για την κατασκευή δειγμάτων των προϊόντων που προτείνονται για παραγωγή καθώς και το τελικό δείγμα, σε συνεργασία με τον Μηχανικό Σχεδίασης και τους Διευθυντές Έρευνας , ποιοτικού Ελέγχου και Μάρκετινγκ.
2)     Σχεδιάζει σε συνεργασία με την ομάδα των Μηχανικών Παραγωγής, τη γραμμή παραγωγής του κάθε προϊόντος και υπολογίζει τον απαιτούμενο χρόνο των επιμέρους εργασιών.
3)     Αλλάζει το πρόγραμμα παραγωγής, αν διαπιστώσει ότι ο αρχικός σχεδιασμός παραγωγής δεν είναι αποδοτικός  από πλευράς ποιότητας και κόστους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα.
4)     Αναλύει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της παραγωγής ( μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεις, διαδικασίες συντήρησης, συσκευασίας κλπ.) και πραγματοποιεί τις απαιτούμενες αλλαγές, ώστε η παραγωγική διαδικασία να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και η επιχείρηση να παραμένει ανταγωνιστική.
5)     Καθορίζει, σε συνεργασία με τον διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, το σύστημα και τα σημεία ελέγχου της παραγωγής.
6)     Επιβλέπει όλες τις φάσεις παραγωγής για να διαπιστώσει ότι όλα γίνονται με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.
7)     Φροντίζει για την καλύτερη διακίνηση των πρώτων υλών από τις αποθήκες στο χώρο παραγωγής καθώς και τη ροή και εσωτερική διακίνηση των προϊόντων.
8)     Οργανώνει το χώρο παραγωγής επιλέγοντας τα κατάλληλα μηχανήματα με σκοπό την αυτοματοποίηση της παραγωγής, ύστερα από εισήγηση των Μηχανικών Παραγωγής.
9)     Προγραμματίζει την ποσότητα και τον ρυθμό παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις τη δυνατότητα παραγωγής της επιχείρησης.
10)Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών, τις απαραίτητες πρώτες ύλες και τον εξοπλισμό και θέτει τα κριτήρια αντικατάστασης των παλαιών μηχανημάτων.
11)Επιλέγει σε συνεργασία με τον Διευθυντή Προσωπικού το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
12)Αντιμετωπίζει έκτακτα προβλήματα, ( βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κλπ.).
13)Λαμβάνει μέτρα ώστε η βιομηχανία να μην ρυπαίνει το περιβάλλον.
14)Δίνει αναφορά στον γενικό διευθυντή για την πρόοδο της παραγωγής.

Ο σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να γίνεται έτσι ώστε:
α) Να ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής.
β) Να εξασφαλίζει ευελιξία στη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας.
γ) Να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες επενδύσεις.
δ) Να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο ο διαθέσιμος χώρος, τηρουμένων όμως των κανόνων ασφαλείας.
ε) Να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα.    

                                          
Ο  διευθυντής παραγωγής είναι υπεύθυνος για την διαδικασία παραγωγής η οποία είναι η ακόλουθη:
Τα κύρια προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται η εταιρεία είναι βοοειδή, χοιρινά και αμνοερίφια. Τα βοοειδή προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ τα χοιρινά και αμνοερίφια είναι εγχώριας προέλευσης από ζωικό κεφάλαιο της Ηπείρου και της Βόρειας Ελλάδας (Καβάλα, Θάσος, Κοζάνη, Κιλκίς, Σαμοθράκη, κτλ). Το τμήμα παραγωγής αποτελείται από μονάδες εκτροφής βοοειδών και αμνοεριφίων στην Καβάλα, και δύο μονάδες σφαγείου και επεξεργασίας - τυποποίησης στην Καβάλα και στα Ιωάννινα αντίστοιχα. 
Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η εκτροφή – πάχυνση βοοειδών προελεύσεως Ελλάδας και Γαλλίας, με ετήσια δυναμικότητα 2500 ζώων.  Τα προς πάχυνση βοοειδή προέρχονται α) από τη Γαλλία σε ηλικία 12 έως 18 μηνών από πιστοποιημένες ως προς την ποιότητα εκτροφές (BDQS), και β) από την Ελλάδα σε ηλικία 8-14 μηνών από ελεγχόμενες από την εταιρεία εκτροφές. Τα βοοειδή καταγωγής Γαλλίας είναι ράτσας  Charolais και Limousine, οι οποίες θεωρούνται από τις καλύτερες κρεατοπαραγωγικές φυλές υψηλών αποδόσεων σε κρέας, λόγω του γενετικού υλικού τους σε συνδυασμό με τις άριστες συνθήκες ενσταυλισμού της εταιρείας, και τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
H μεταφορά των ζώντων ζώων από την Γαλλία και από την Ελλάδα γίνεται με φορτηγά της εταιρίας. Kατά την άφιξη τους στην εκτροφή, τα ζώα ελέγχονται από μόνιμο κτηνίατρο έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι απαλλαγμένα από νοσήματα, ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος των συνοδευτικών πιστοποιητικών καλής υγιεινής κατάστασης. Η εκτροφή – πάχυνση και η υγεία των ζώων παρακολουθούνται καθημερινά από την κτηνίατρο και τον Υπεύθυνο εκτροφής.
Η εταιρεία διαθέτει παρασκευαστήριο ζωοτροφών στην περιοχή της Πέρνης Καβάλας πλησίον στους σταθμούς εκτροφής, όπου οι ζωοτροφές αποθηκεύονται σε σιλό για να εξασφαλίζονται οι ορθές συνθήκες αποθήκευσης και η εύκολη αναγνώριση τους. Tα βοοειδή διατρέφονται με ενσίρωμα καλαμπoκιoύ (χλωρό καλαμπόκι μαζί με τo φύλλωμά τoυ, πoυ αφoύ ζυμωθεί φυσιoλoγικά συντηρείται κάτω από ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας χωρίς τη χρήση χημικών συντηρητικών), άχυρo πoυ διευκολύνει την πέψη και συμπυκνωμένη τροφή από καρπούς (κριθάρι, καλαμπόκι, σόγια και πίτυρα) στις σωστές αναλoγίες. H διατροφή συμπληρώνεται με βιταμίνες και ιχνoστoιχεία (ισορροπιστής). Όλες oι ζωoτρoφές είναι τοπικής παραγωγής (περιοχή Nέστου) και καλλιεργούνται με την επίβλεψη της KPE.KA, ενώ η ποιότητα τoυς ελέγχεται καθημερινά από τoν γεωπόνο της εταιρίας. Επιβράβευση αποτελεί ότι οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές είναι ελεγμένες από την Greenpeace, ενώ παράλληλα η εταιρεία βρίσκεται στην πράσινη κατηγορία βάσει του νέου καταλόγου της Greenpeace, ως αποτέλεσμα ότι οι ζωοτροφές είναι μη μεταλλαγμένες (GMO-free), χωρίς την χρήση αντιβιοτικών και αυξητικών παραγόντων.
Η εκτροφή των βοοειδών διαρκεί 1-6 μήνες και γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ανάλογα με την ράτσα και την ηλικία που βρίσκονται να επιτυγχάνεται το άριστο βάρος πριν την σφαγή, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 600-650 κιλά για τα βοοειδή Γαλλίας, και βάρος 300-350 κιλά για τα Ελληνικής προέλευσης βοοειδή. Κατά τη εκτροφή – πάχυνση εφαρμόζονται τα απαραίτητα προαπαιτούμενα προγράμματα, όπως πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης των οχημάτων μεταφοράς και του εξοπλισμού, μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος νερού, έλεγχος μυκοτοξινών και φυτοφαρμάκων σε ζωοτροφές, πρόγραμμα μυοκτονίας – εντομοκτονίας, έλεγχος pHενσιρώματος δελτίο φαρμακευτικής αγωγής και παρακολούθησης ατυχημάτων των ζώντων ζώων καθώς και τήρηση του χρόνου αναμονής σε περίπτωση θεραπευτικής αγωγής.
Η επιλογή των ζώων για την παραγωγή βόειου κρέατος γίνεται με βάση την διάπλαση, και το βάρος. H άνετη διαβίωση των ζώων, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την μετακίνηση των ζώων από τον χώρο εκτροφής στο σφαγείο, το κατάλληλο σιτηρέσιο που ακολουθείτε ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, επιτρέπει την παραγωγή υγιεινού κρέατος και διασφαλίζει τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών. Tα σφάγια βοοειδών, χοίρων και αμνοεριφίων παραμένουν για 24 ώρες στους αποθηκευτικούς χώρους - ψυγεία, διαδικασία η oπoία ενδείκνυται για την καλύτερη συντήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας τoυς. Σε όλα τα στάδια παραγωγής ελέγχονται τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα, ενώ οι μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2000, HACCP, ISO22000:2005 και Αgro 3-3.
Tα σφάγια τεμαχίζoνται, απoστεώνoνται, και συσκευάζονται είτε σε κενό αέρος vacuum και μετά σε χαρτοκιβώτιο ή σε δισκάκι (μεριδοποίηση κρέατος) με τροποποιημένη ατμόσφαιρα ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Σε κάθε συσκευασία υπάρχει ετικέτα επισήμανσης, στην οποία αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ιχνηλασιμότητας όπως αριθμός ενωτίου του ζώου, η ημερομηνία και ο αριθμός σφαγής, η χώρα προέλευσης, εκτροφής και σφαγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, η ταξινόμηση, και το βάρος. Εφαρμόζεται σύστημα ιχνηλασίμοτητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, και η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Agrocert του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ώστε να χρησιμοποιεί το σήμα «Κρέας Ποιότητας» στα προϊόντα της. 
Τα παραγόμενα προϊόντα διακινούνται με φορτηγά- ψυγεία της εταιρείας για τον τόπο προορισμού τους.

 ischool.e-steki.gr/attachment.php?attachmentid=26711&d=...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις