Translate

Το επάγγελμα του μεταφραστή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πηγή: europarl.europa.eu

Πώς εργάζονται οι μεταφραστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
Οι μεταφραστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ικανοποιούν ιδιαίτερες απαιτήσεις πιστότητας και ορθότητας των μεταφράσεών τους, καθώς και συνοχής αυτών των μεταφράσεων στους κόλπους ενός πολύ μεγάλου όγκου εγγράφων. Σε αρκετές περιπτώσεις, στο ίδιο πρωτότυπο συνυπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες. Από την άλλη πλευρά, το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών εργασιών -και ιδίως της συναπόφασης- επιβάλλει σύντομες προθεσμίες και μεγάλη προσοχή κατά τη μετάφραση, ώστε να ενσωματώνονται ορθά οι προσθήκες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Μεταφράζουν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις γλώσσες προς όλες τις γλώσσες;
Κατ' αρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει την άμεση μετάφραση των εγγράφων του. Ωστόσο, οι μεταφραστικές υπηρεσίες δεν είναι ακόμη σε θέση να καλύψουν όλους τους 506 δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των 23 επισήμων γλωσσών. Για τον λόγο αυτόν, το Κοινοβούλιο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα ενδιάμεσων γλωσσών, που θα μπορούσε μα περιγραφεί ως εξής: εάν μια γλωσσική μονάδα δεν μπορεί να μεταφράσει κάποιο έγγραφο από την πρωτότυπη γλώσσα του, ζητεί τη μετάφρασή του σε μια από τις ενδιάμεσες γλώσσες, δηλαδή, για την ώρα, την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική.

Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται;
Με τις γνώσεις που υπάρχουν σήμερα, δεν είναι ακόμη δυνατή η δημιουργία ενός συστήματος αυτόματης μετάφρασης το οποίο θα εγγυάται τον υψηλό βαθμό ακρίβειας και ποιότητας που απαιτείται για τα κοινοτικά έγγραφα. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής που περιορίζουν τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος και επιταχύνουν την παραγωγή των κειμένων, επιτρέποντάς τους να επαναχρησιμοποιούν επιλεκτικά το περιεχόμενο μεταφραστικών μνημών (Translator's Workbench, Euramis), καθώς και βάσεων δεδομένων εγγράφων ή ορολογίας (EurLex, IATE). Χάρη στις μηχανές αναζήτησης, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν άλλες μεγάλες συλλογές εγγράφων.

Γίνεται χρήση υλικού αναφοράς από το Διαδίκτυο;
Επιπλέον των συμβατικών έργων αναφοράς, οι μεταφραστές επωφελούνται από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα ενδοδίκτυα των θεσμικών οργάνων για την αναζήτηση όρων, εκφράσεων και άλλων δεδομένων. Συχνά εργάζονται με έγγραφα αναφοράς από την Επιτροπή, το Συμβούλιο ή άλλα θεσμικά όργανα, ενώ καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Υπάρχει ποιοτικός έλεγχος;
Όλα τα έγγραφα προτεραιότητας και τα ευαίσθητα πολιτικά κείμενα, καθώς και σημαντικό μέρος των υπολοίπων εγγράφων, ελέγχονται και διορθώνονται εσωτερικά, πριν από την παράδοσή τους. Επιπλέον, πραγματοποιούνται τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι, τόσο των εξωτερικών, όσο και των εσωτερικών μεταφράσεων.

Τι ισχύει για τις εξωτερικές μεταφράσεις;
Εάν ο όγκος των κειμένων υπερβαίνει τις δυνατότητες των μεταφραστικών υπηρεσιών, ορισμένα έγγραφα χαμηλής προτεραιότητας μπορούν να αποστέλλονται για εξωτερική μετάφραση, ή να διαβιβάζονται για μετάφραση σε άλλο θεσμικό όργανο.

Πώς μπορεί ένας μεταφραστής να να γίνει υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διοργανώνουν διαγωνισμούς για την πρόσληψη μεταφραστών (γλωσσομαθών διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα της μετάφρασης) μέσω της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO), όταν πρέπει να καλυφθούν κενές θέσεις. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται στην ιστοθέση της EPSO και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, τις οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και το έντυπο της δήλωσης υποψηφιότητας, καθώς και τους όρους πρόσληψης, τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις και το ακριβές περιεχόμενο των εξετάσεων.

Πώς μπορώ να εργασθώ ως εξωτερικός μεταφραστής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Μόνο μέσω της συμμετοχής σε δημόσια πρόσκληση για υποβολή προσφορών, ή προσεγγίζοντας κάποιον στον οποίο έχει ήδη ανατεθεί σύμβαση, ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών;
Οι πληροφορίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και οι λεπτομέρειες των σχετικών συμβάσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, σειρά S, και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής "TED- Tenders Electronic Daily".

http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_el.htm

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις